تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - تعیین تعداد اعداد اول و فیبوناچی

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

تعیین تعداد اعداد اول و فیبوناچی

یکشنبه 10 آذر 1387   09:39 ق.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses wincrt;

var
   f1,f2,f3,i,cntf,cnta,a,n,j,k : integer;
begin
     writeln('Enter Number Of Numbers');
     readln(n);
     for i:=1 to n do
         begin
              if (i<=n) then
                 begin
                      Writeln('Enter ',i,' Number');
                      readln(a);
                      if a=1 then
                          begin
                               writeln('number 1 is not prime and complete therefore enter an other number.');
                               writeln('number 1 is count for Fibo series!');
                               readln(a);
                               i:=i+1;
                               cntf:=cntf+1;
                          end;
                 end;
              k:=0;     {flag of prime number}
              j:=2;
              f1:=0;    {First Member of Fibo}
              f2:=1;    {second Member of Fibo}
              f3:=1;
              while (f3<a) do
 {F}                   begin
 {I}                         f1:=f2;
 {B}                         f2:=f3;
 {O}                         f3:=f1+f2;
                       end;
              if (f3=a) then
                 cntf:=cntf+1;
              while (j<=a div 2) and (k=0) do
 {P}                   begin
 {R}                        if (a mod j =0) then
 {I}                           k:=1;
 {M}                        j:=j+1;
 {E}                   end;
              if (k=0) then
                 cnta:=cnta+1;
         end;
     writeln('Number Of Fibo''s Number Is :',cntf);
     writeln('Number Of Prime Number is :',cnta);
end.


نوشته شده توسط : حسین