تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - تعویض قطر اصلی و فرعی ماتریس n در n به در خواست دوستان

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

تعویض قطر اصلی و فرعی ماتریس n در n به در خواست دوستان

جمعه 20 دی 1387   11:40 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   a : array[1..100,1..100] of integer;
   i,j,temp,n : integer;

begin
     writeln('Enter Number For n: ');
     readln(n);
     for i:= 1 to n do
         for j:= 1 to n do
             begin
                  writeln('Enter a[',i,j,']');
                  readln(a[i,j]);
             end;
     writeln;

     writeln('Matrix :');
     for i:= 1 to n do
         begin
               for j:= 1 to n do
                   write( a[i,j]:3);
               writeln;
         end;
     j:=n;
     for i:=1 to n do
         begin
              temp := a[i,i];
              a[i,i] := a[i,j];
              a[i,j] := temp;
              dec(j);
         end;
     writeln;
     writeln('Matrix Tavize Ghotre asli Va Farei :');
     for i:= 1 to n do
         begin
               for j:= 1 to n do
                   write( a[i,j]:3);
               writeln;
         end;
end.


نوشته شده توسط : حسین