تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - در یافت یک تاریخ و مشخص نمودن نام آن روز به در خواست توحید

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

در یافت یک تاریخ و مشخص نمودن نام آن روز به در خواست توحید

شنبه 7 دی 1387   07:45 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   td : array[1..10] of char;
   ld : array[1..12] of char;
   ntda : array[1..17] of string[10];
   ndt : string[10];
   td1,td2,tm1,tm2,ty1,ty2,ty3,ty4,ntd,tm,ty : integer;
   ld1,ld2,lm1,lm2,ly1,ly2,ly3,ly4,nld,lm,ly : integer;
   i,index,D,R : integer;
   ndtd,ndtm,ndty : longint;
   ndld,ndlm,ndly : longint;
begin
     ntda[1]:='shanbe';
     ntda[2]:='1shanbe';
     ntda[3]:='2shanbe';
     ntda[4]:='3shanbe';
     ntda[5]:='4shanbe';
     ntda[6]:='5shanbe';
     ntda[7]:='jome';
     ntda[8]:='shanbe';
     ntda[9]:='1shanbe';
     ntda[10]:='2shanbe';
     ntda[11]:='3shanbe';
     ntda[12]:='4shanbe';
     ntda[13]:='5shanbe';
     ntda[14]:='jome';
     writeln('Like below :');
     for i:= 1 to 7 do
         write(ntda[i]:10);
     writeln;
     writeln('Enter Name Of Today');
     readln(ndt);

    
     writeln('Enter Date of Today');
     for i:= 1 to 10 do
         read(td[i]);

     writeln('Enter date of day which you want to know name :');
     i:=1;
     for i:= 1 to 12 do
         read(ld[i]);

     for i:=7 to 14 do
         if ntda[i]=ndt then
            index:=i;
     writeln;
    
     td1:=ord(td[10])-48;
     td2:=ord(td[9])-48;
     tm1:=ord(td[7])-48;
     tm2:=ord(td[6])-48;
     ty1:=ord(td[4])-48;
     ty2:=ord(td[3])-48;
     ty3:=ord(td[2])-48;
     ty4:=ord(td[1])-48;

     ntd:=td1+(10*td2);
     tm:=tm1+(10*tm2);
     ty:=ty1+(10*ty2)+(100*ty3)+(1000*ty4);
    

     ld1:=ord(ld[12])-48;
     ld2:=ord(ld[11])-48;
     lm1:=ord(ld[9])-48;
     lm2:=ord(ld[8])-48;
     ly1:=ord(ld[6])-48;
     ly2:=ord(ld[5])-48;
     ly3:=ord(ld[4])-48;
     ly4:=ord(ld[3])-48;

     nld:=ld1+(10*ld2);
     lm:=lm1+(10*lm2);
     ly:=ly1+(10*ly2)+(100*ly3)+(1000*ly4);

     writeln;
    

     if tm<=6 then
        ndtm:=tm*31
     else
        ndtm:=(6*31)+((tm-6)*30);

     ndty:=ty*365+(ty div 4);

     ndtd:=ntd+ndtm+ndty;{today date bu day}


    
     if lm<=6 then
        ndlm:=lm*31
     else
        ndlm:=(6*31)+((lm-6)*30);

     ndly:=ly*365+(ly div 4);

     ndld:=nld+ndlm+ndly;{last date bu day}


     d:=ndtd-ndld;

     R:=D mod 7;

     writeln;
     case R of
          0: write(ntda[index]);
          1: write(ntda[index-1]);
          2: write(ntda[index-2]);
          3: write(ntda[index-3]);
          4: write(ntda[index-4]);
          5: write(ntda[index-5]);
          6: write(ntda[index-6]);
    
     end;
         

end.


نوشته شده توسط : حسین