تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - ضرب و جمع دو عدد 20 رقمی به در خواست emad

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

ضرب و جمع دو عدد 20 رقمی به در خواست emad

یکشنبه 1 دی 1387   09:16 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،آموزش برنامه نویسی با پاسکال ،

uses wincrt;

var
   s1,s2,sum : string[21];
   sum1,s : string[20];
   jj,p,i,n1,j,n2,kk,c,k,er : integer;
begin
     writeln('Enter S1 :');
     readln(s1);
     writeln('Enter S2 :');
     readln(s2);
     c:=0;
     for i:=20 downto 1 do
         begin
              val(s1[i],n1,er);
              val(s2[i],n2,er);
              k:=n1+n2;
              sum[i+1]:=chr(k mod 10 + ord('0'));
              c:=k div 10;
         end;
     sum[1]:=chr(c + ord('0'));
     sum[0]:=chr(21);
     writeln;
     writeln('',s1,' + ',s2,' = ',sum);
     for i:= 1 to 50 do
         sum1[i]:='0';
     sum1[0]:=chr(50);
     p:=50;
     for i:=20 downto 1 do
         begin
              val(s1[i],n1,er);
              for kk:=1 to 50 do
                  s[kk]:='0';
              s[0]:=chr(50);
              c:=0;
              jj:=p;
              for j:= 20 downto 1 do
                  begin
                       val(s1[j],n2,er);
                       k:=n1*n2;
                       s[jj]:=chr((k mod 10)+ord('0'));
                       c:= k div 10;
                       dec(jj);
                  end;
              s[jj]:=chr(c+ord('0'));
              c:=0;
              dec(p);
              for kk:=50 downto jj+1 do
                  begin
                       val(s[kk],n1,er);
                       k:=n1*n2;
                       sum1[kk]:=chr(k mod 10+ord('0'));
                       c:=k div 10;
                  end;
              sum[jj]:=chr(c+ord('0'));
         end;
     writeln;
     writeln(' ',s1,' + ',s2,' = ',sum1);

end.{TEST NOT COMPLETE}


نوشته شده توسط : حسین