تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - تعیین بشترین تکرار 0 تا 9 در یک آرایه 20 عضوی به در خواست پریسا

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

تعیین بشترین تکرار 0 تا 9 در یک آرایه 20 عضوی به در خواست پریسا

پنجشنبه 28 آذر 1387   12:20 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   a: array[1..20] of integer;
   b: array[0..9] of integer;
   i,max: integer;
begin
     writeln('Enter Numbers');
     for i:= 1 to 20 do
         begin
              writeln('Enter Number ',i);
              readln(a[i]);
         end;
     writeln;
     for i:=1 to 20 do
         begin
              case a[i] of
                   0:   b[0]:=b[0]+1;
                   1:   b[1]:=b[1]+1;
                   2:   b[2]:=b[2]+1;
                   3:   b[3]:=b[3]+1;
                   4:   b[4]:=b[4]+1;
                   5:   b[5]:=b[5]+1;
                   6:   b[6]:=b[6]+1;
                   7:   b[7]:=b[7]+1;
                   8:   b[8]:=b[8]+1;
                   9:   b[9]:=b[9]+1;
              end;
         end;
     max:=b[0];
     for i:= 1 to 9 do
         if b[i] > max then
            max:=b[i];
    
     if max= b[0] then
        Writeln('Number with Maximum repeat is ',0)
         else if max= b[1] then
         Writeln('Number with Maximum repeat is ',1)
          else if max= b[2]then
          Writeln('Number with Maximum repeat is ',2)
          else if max= b[3]then
          Writeln('Number with Maximum repeat is ',3)
          else if max= b[4]then
          Writeln('Number with Maximum repeat is ',4)
          else if max= b[5]then
          Writeln('Number with Maximum repeat is ',5)
          else if max= b[6]then
          Writeln('Number with Maximum repeat is ',6)
          else if max= b[7]then
          Writeln('Number with Maximum repeat is ',7)
          else if max= b[8]then
          Writeln('Number with Maximum repeat is ',8)
          else if max= b[9]then
          Writeln('Number with Maximum repeat is ',9);
end.


نوشته شده توسط : حسین