تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - دریافت تاریخ به عدد و نمایش آن با حروف به درخواست معین

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

دریافت تاریخ به عدد و نمایش آن با حروف به درخواست معین

سه شنبه 19 آذر 1387   11:56 ق.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   date : array[1..10] of char;
   d1,d2,m1,m2,y1,y2,y3,y4,i,M,D : integer;
begin
     writeln('Enter Date in (dd/mm/yyyy) pattern.');
     writeln('for exampel (16/09/1387).');
     for i:= 1 to 10 do
         read(date[i]);

     d1 := ord(date[1])-48;
     d2 := ord(date[2])-48;
     m1 := ord(date[4])-48;
     m2 := ord(date[5])-48;
     y1 := ord(date[7])-48;
     y2 := ord(date[8])-48;
     y3 := ord(date[9])-48;
     y4 := ord(date[10])-48;

     D := d1*10+d2;
     M := m1*10+m2;

     case D of
        1 : write('yek e ');
        2 : write('do e ');
        3 : write('se e ');
        4 : write('chahar e ');
        5 : write('panj e ');
        6 : write('shesh e ');
        7 : write('haft e ');
        8 : write('hasht e ');
        9 : write('noh e ');
        10: write('dah e ');
        11: write('yazdah e ');
        12: write('davazdah e ');
        13: write('sizdah e ');
        14: write('chahardah e ');
        15: write('panzdah e ');
        16: write('shanzdah e ');
        17: write('hefdah e ');
        18: write('hejdah e ');
        19: write('nozdah e ');
        20: write('bisto e ');
        21: write('bisto yek e ');
        22: write('bisto do e ');
        23: write('bisto se e ');
        24: write('bisto chahar e ');
        25: write('bisto panj e ');
        26: write('bisto shesh e ');
        27: write('bisto haft e ');
        28: write('bisto hasht e ');
        29: write('bisto noh e ');
        30: write('si e ');
        31: write('si o yek e ');
     end;

     case M of
          1 : write('Farvardan e ');
          2 : write('Ordibehesht e ');
          3 : write('Khordad e ');
          4 : write('Tir e ');
          5 : write('Mordad e ');
          6 : write('Shahrivar e ');
          7 : write('Mehr e ');
          8 : write('Aban e ');
          9 : write('Azar e ');
          10: write('Dey e ');
          11: write('Bahman e ');
          12: write('Esfand e ');
     end;

     write('Hezar o ');

     case y2 of
        1 : write('sad o ');
        2 : write('divist o ');
        3 : write('sisad o ');
        4 : write('chaharsad o ');
        5 : write('pansad o ');
        6 : write('sheshsad o ');
        7 : write('haftsad o ');
        8 : write('hashtsad o ');
        9 : write('nohsad o ');
     end;

     if y3 = 1 then
        begin
             case (y3*10+y4) of
                  10: write('dah ');
                  11: write('yazdah  ');
                  12: write('davazdah  ');
                  13: write('sizdah  ');
                  14: write('chahardah ');
                  15: write('panzdah  ');
                  16: write('shanzdah  ');
                  17: write('hefdah  ');
                  18: write('hejdah  ');
                  19: write('nozdah  ');
             end;
        end
     else
         begin
              case y3 of
                   2: write('bist o ');
                   3: write('si o ');
                   4: write('chehel o ');
                   5: write('oanjah o ');
                   6: write('shast o ');
                   7: write('haftad o ');
                   8: write('hashtad o ');
                   9: write('navad o ');
              end;
              case y4 of
                   1 : write('yek ');
                   2 : write('do  ');
                   3 : write('se  ');
                   4 : write('chahar  ');
                   5 : write('panj  ');
                   6 : write('shesh  ');
                   7 : write('haft  ');
                   8 : write('hasht ');
                   9 : write('noh  ');
              end;
         end;
end.


نوشته شده توسط : حسین