تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - دریافت اطلاعات حداکثر 100 کارمند و کسر بیمه و مالیات ونمایش اطلاعات آنها با کد کارمندی به درخواست معین

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

دریافت اطلاعات حداکثر 100 کارمند و کسر بیمه و مالیات ونمایش اطلاعات آنها با کد کارمندی به درخواست معین

سه شنبه 19 آذر 1387   11:13 ق.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   info : array[1..100,1..3] of string[30];
   no : array[1..100,1..8] of real;
   i,j,n,emno : integer;
begin
     writeln('Enter Number Of Employee which you want to add,Maximum is 100');
     readln(n);

if n>100 then
        writeln('Number Is Greater than 100,program will work But in continue you have problem');
     for i:= 1 to n do
         for j:= 1 to 5 do
             begin
                  case j of
                       1 :
                         begin
                              writeln('Enter First Name OF Employee',' ',i);
                              readln(info[i,1]);
                         end;
                       2 :
                         begin
                              writeln('Enter Last Name OF Employee',' ',i);
                              readln(info[i,2]);
                         end;
                       3 :
                         begin
                              writeln('Enter Employee Code OF Employee',' ',i);
                              readln(no[i,1]);
                         end;
                       4 :
                         begin
                              writeln('Enter Hours work of Employee',' ',i);
                              readln(no[i,2]);
                         end;
                       5 :
                         begin
                              writeln('earn per hours of employee',' ',i);
                              readln(no[i,3]);
                         end;
                  end;
                  no[i,4]:=no[i,2]*no[i,3];{hogoogh}
                  no[i,5]:=no[i,4]*(10/100);{maliyat}
                  no[i,6]:=no[i,4]*(7/100);{bimeh}
                  no[i,7]:=no[i,4]-no[i,5]-no[i,6];{daryafti}
             end;
     writeln;
     writeln('Entering Information Compilited!');
     writeln('Now You can Enter Employee Code and recive information');
     readln(emno);
     for i:= 1 to n do
         if emno=no[i,1] then
            begin
                  writeln('Information Of Employee',' ',i);
                  writeln('        Full name : ',info[i,1],' ',info[i,2]);
                  writeln('    Employee Code : ',no[i,1]:8:2);
                  writeln(    'Hours of work : ',no[i,2]:8:2);
                  writeln('   Earn Per Hours : ',no[i,3]:8:2);
                  writeln(' Hoghooghe Khales : ',no[i,4]:8:2);
                  writeln('Kasre Haghe Bimeh : ',no[i,6]:8:2);
                  writeln('    Kasre Maliyat : ',no[i,5]:8:2);
                  writeln('         Daryafti : ',no[i,7]:8:2);
             end;

     i:= i+1;
     if i > n then
        writeln('There is No Employee With Upper Code');
end.نوشته شده توسط : حسین