تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - انتقال عدد از مبنای 2 به 10 به درخواست آرمین

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

انتقال عدد از مبنای 2 به 10 به درخواست آرمین

دوشنبه 18 آذر 1387   03:47 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   num : array[1..20] of integer;
   i,j,a,c : integer;
   s : longint;
begin
     writeln('Enter Number in base 2');
     readln(a);
     i:=1;
     while a>0 do
           begin
                num[i]:=(a mod 10);
                a:=(a div 10);
                inc(i);
           end;
     s:=0;
     c:=1;
     for j:= 1 to i do
         begin
              s:=s+(num[j]*c);
              c:=c*2;
         end;
     writeln;
     writeln('Number In 10 Base Is : ',s);
       
end.


نوشته شده توسط : حسین