تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - انتقال عدد از مبنای 10 به مبنای 2 به در خواست توحید

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

انتقال عدد از مبنای 10 به مبنای 2 به در خواست توحید

دوشنبه 18 آذر 1387   03:31 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   num : array[1..20] of integer;
   i,j,a : integer;
begin
     writeln('Enter Number');
     readln(a);
     i:=1;
     while a>0 do
           begin
                num[i]:=(a mod 2);
                a:=(a div 2);
                inc(i);
           end;
     writeln;
     writeln('number in 2 base is :');
     for j:= i-1 downto 1 do
         write(num[j]);
end.


نوشته شده توسط : حسین