تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - محاسبه دترمینان ماتریس 3 در 3 به درخواست توحید

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

محاسبه دترمینان ماتریس 3 در 3 به درخواست توحید

دوشنبه 18 آذر 1387   03:14 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   a : array[1..3,1..3] of integer;
   diter,m,f,i,j : integer;
begin
     writeln('Enter Number Of Matrix');
     for i:=1 to 3 do
         for j:= 1 to 3 do
             begin
                  writeln('Enter A[',i,j,']');
                  read(A[i,j]);
             end;

     m := ((a[1,1]*a[2,2]*a[3,3])+(a[1,2]*a[2,3]*a[3,1])+(a[1,3]*a[2,1]*a[3,2]));
     f := ((a[1,3]*a[2,2]*a[3,1])+(a[1,2]*a[2,1]*a[3,3])+(a[1,1]*a[2,3]*a[3,2]));
     diter := m-f;
     writeln;
     writeln('Determinant Of Matrix Is : ',diter);
end.


نوشته شده توسط : حسین