تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - دریافت معدل 10 دانشجو و جوستجو دودویی در آنها به درخواست آرمین

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

دریافت معدل 10 دانشجو و جوستجو دودویی در آنها به درخواست آرمین

دوشنبه 18 آذر 1387   11:05 ق.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   ave : array[1..10] of real;
   i,j,index,low,high,mid : integer;
   min,x : real;
   flag : boolean;
begin
     for i:= 1 to 10 do
         begin
              writeln('Enter Student ',i,' Average');
              read(ave[i]);
         end;
     writeln;
     writeln('Entering Data Compilited,Now you Can Search!');

     for i:= 1 to 10 do
         begin
              min:=ave[i];
              index:=i;
              for j:= i+1 to 10 do
                  if ave[j]<min then
                     begin
                          min:=ave[j];
                          index:=j;
                     end;
              ave[index]:=ave[i];
              ave[i]:=min;
         end;
     writeln;
     writeln('sorted Data :');
     for i:= 1 to 10 do
         writeln(ave[i]:5:2);
     Writeln('Enter Data');
     readln(x);
     low:=1;
     high:=10;
     flag:=true;
     while (low<high) and (flag) do
           begin
                mid:=(low+high) div 2;
                if x=ave[mid] then
                   begin
                        index:=mid;
                        flag:=false;
                        writeln('Data Found,In : ',index);
                   end
                else if( x> ave[mid]) then
                     low:= mid +1
                else
                    high:= mid-1;
           end;
     if flag= true then
        Writeln('Data Not Found');
end.


نوشته شده توسط : حسین