تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - بررسی ضرب پذیری و ضرب دو ماتریس در هم به درخواست توحید

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

بررسی ضرب پذیری و ضرب دو ماتریس در هم به درخواست توحید

یکشنبه 17 آذر 1387   08:00 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   a : array[1..10,1..10] of integer;
   b : array[1..10,1..10] of integer;
   c : array[1..10,1..10] of integer;
   m1,n1,m2,n2,i,j,sum,k : integer;
begin
     writeln('enter number of row for matrix 1(A)');
     readln(m1);
     writeln('enter number of col for matrix 1(A)');
     readln(n1);
     writeln('enter number of row for matrix 2(B)');
     readln(m2);
     writeln('enter number of col for matrix 2(B)');
     readln(n2);

     if n1=m2 then
       begin
        writeln('Enter Number Of Mutrix 1(A)');
        for i:=1 to m1 do
            for j:=1 to n1 do
                begin
                    writeln('Enter A[',i,j,']');
                    read(a[i,j]);
                end;
        writeln('Entering Number Of Matrix 1(A) compilited');
        writeln('Now Enter Number Of Matrix 2(B)');

        for i:=1 to m2 do
            for j:= 1 to n2 do
                begin
                     writeln('Enter B[',i,j,']');
                     read(b[i,j]);
                end;
        writeln('Entering Number Of Matrix 2(B) compilited');
        writeln;

        for i:= 1 to m1 do
            begin
                 for j:= 1 to n2 do
                     begin
                          for k:= 1 to n1 do
                              sum:=sum+(a[i,k]*b[k,j]);
                          c[i,j]:= sum;
                          sum:=0;
                     end;
             
            end;
        writeln('Matrix[A]');
        for i:= 1 to m1 do
            for j:=1 to n1 do
                if j=n1 then
                   writeln(a[i,j]:4)
                else
                    write(a[i,j]:4);
        writeln('************************');
        writeln('Matrix[B]');
        for i:= 1 to m2 do
            for j:=1 to n2 do
                if j=n2 then
                   writeln(b[i,j]:4)
                else
                    write(b[i,j]:4);
        writeln('************************');
        writeln('Zarbe Do matris dar ham: [A]*[B]=[C]');
        for i:= 1 to m1 do
            for j:=1 to n2 do
                if j=n2 then
                   writeln(c[i,j]:4)
                else
                    write(c[i,j]:4);
      
       end
     else
         writeln('Matris ha Zarb Pazir Nistand');
end.


نوشته شده توسط : حسین