تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - دریافت اطلاعات حداکثر 100 کالا و نمایش آن با کد کالا به در خواست توحید

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

دریافت اطلاعات حداکثر 100 کالا و نمایش آن با کد کالا به در خواست توحید

یکشنبه 17 آذر 1387   06:13 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   info : array[1..100,1..2] of string[30];
   no   : array[1..100] of longint;
   n,i,j,kano : integer;

begin
     writeln('Enter number of Kala which you want to add,maximum number is 100');
     readln(n);

if n>100 then
        writeln('Number Is Greater than 100,program will work But in continue you have problem');
     for i:= 1 to n do
         for j:= 1 to 3 do
             begin
                  case j of
                       1 :
                         begin
                              writeln('Enter Name Of Kala',' ',i);
                              readln(info[i,1]);
                         end;
                       2 :
                         begin
                              writeln('Enter Price Of Kala',' ',i);
                              readln(info[i,2]);
                         end;
                       3 :
                         begin
                              writeln('Enter Kala Code',' ',i);
                              readln(no[i]);
                         end;
                      
                  end;
             end;
     writeln('Entering Data Compilited');
     writeln('Now You Can Enter Kala Code and Give the Kala information');
     writeln;
     writeln('Enter Kala Code');
     readln(kano);
     for i:=1 to n do
         if no[i]=kano then
             begin
                  writeln('Information Of Kala',' ',i);
                  writeln('          Kala Name :',' ',info[i,1]);
                  writeln('         Kala Price :',' ',info[i,2]);
                  writeln('          Kala Code :',' ',no[i]);
                 
             end;

     i:= i+1;
     if i > n then
        writeln('There is No Kala With Upper Code');
end.


نوشته شده توسط : حسین