تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - مینیموم سطر و ستون ماتریس

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

مینیموم سطر و ستون ماتریس

جمعه 15 آذر 1387   08:42 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

Uses wincrt;

var
   i,j,k,n,m : integer;
   A : array[1..5,1..5] of integer;
   min : array[1..10] of integer;
begin
     for i:= 1 to 5 do
         for j:= 1 to 5 do
             begin
                  writeln('Enter A[',i,j,']');
                  read(A[i,j]);
             end;
     for m:= 1 to 5 do  {Row}
         begin
              min[m]:=A[m,1];
              for k:= 2 to 5 do
                  if a[m,k] < min[m] then
                     min[m]:=a[m,k];
         end;
     for m:= 1 to 5 do  {column}
         begin
              min[m+5]:=A[1,m];
              for k:= 2 to 5 do
                  if a[k,m] < min[m+5] then
                     min[m+5]:=a[k,m];
         end;
     for i:= 1 to 5 do
         for j:= 1 to 5 do
             begin
                  write(' ',A[i,j]);
                  if j=5 then
                     begin
                          write('  ',min[i]);
                          writeln;
                     end;
             end;
     writeln;
     for n:=1 to 5 do
        write(' ',min[n+5]);
end.


نوشته شده توسط : حسین