تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - تعیین مینیموم هر سطر و ستون ماتریس 5 در 5

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

تعیین مینیموم هر سطر و ستون ماتریس 5 در 5

پنجشنبه 14 آذر 1387   03:31 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

Uses wincrt;

var
   i,j,k,n : integer;
   A : array[1..5,1..5] of integer;
   min : array[1..10] of integer;
begin
     for i:= 1 to 5 do
         for j:= 1 to 5 do
             begin
                  writeln('Enter A[',i,j,']');
                  read(A[i,j]);
             end;
     min[1]:=A[1,1];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[1,k] < min[1] then
             min[1]:=a[1,k];
     min[2]:=A[2,1];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[2,k] < min[2] then
             min[2]:=a[2,k];
     min[3]:=A[3,1];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[3,k] < min[3] then
             min[3]:=a[3,k];
     min[4]:=A[4,1];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[4,k] < min[4] then
             min[4]:=a[4,k];
     min[5]:=A[5,1];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[5,k] < min[5] then
             min[5]:=a[5,k];

     k:=1;
     min[6]:=A[1,1];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[k,1] < min[6] then
             min[6]:=a[k,1];
     min[7]:=A[1,2];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[k,2] < min[7] then
             min[7]:=a[k,2];
     min[8]:=A[1,3];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[k,3] < min[8] then
             min[8]:=a[k,3];
     min[9]:=A[1,4];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[k,4] < min[9] then
             min[9]:=a[k,4];
     min[10]:=A[1,5];
     for k:= 2 to 5 do
          if a[k,5] < min[10] then
             min[10]:=a[k,5];
     for i:= 1 to 5 do
         for j:= 1 to 5 do
             begin
                  write(' ',A[i,j]);
                  if j=5 then
                     begin
                          write('  ',min[i]);
                          writeln;
                     end;
                 
             end;
     writeln;
     for n:=1 to 5 do
        write(' ',min[n+5]);
end.{TEST OK!}


نوشته شده توسط : حسین