تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - ماتریس ترانهاده

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

ماتریس ترانهاده

پنجشنبه 14 آذر 1387   10:39 ق.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses wincrt;

var
   b:array[1..5,1..5]of integer;
   a:array[1..5,1..5]of integer;
   i,j,t:integer;
begin
      writeln('Enter Numbers');
      for i:=1 to 5 do
          for j:=1 to 5 do
              begin
                    write('a[',i,j,']');
                    read(a[i,j]);
                    b[i,j]:=a[i,j];
              end;
      for i:=1 to 5 do
          for j:=1 to 5 do
              if j>i then
                 begin
                       t:=a[i,j];
                       a[i,j]:=a[j,i];
                       a[j,i]:=t;
                 end;
      writeln;
      for i:=1 to 5 do
          begin
                for j:=1 to 5 do
                    begin
                         write(b[i,j]:4);
                         if (i=1) and (j=5) then
                               write('    ')
                         else if (i=2) and (j=5) then
                               write('    ')
                         else if (i=3) and (j=5) then
                               write(' => ')
                         else if (i=4) and (j=5) then
                               write('    ')
                         else if (i=5) and (j=5) then
                               write('    ');
                    end;
                for j:=1 to 5 do
                    write(a[i,j]:4);
                    writeln;  
                  
          end;
end.


نوشته شده توسط : حسین