تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - مثلث خیام پاسکال

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

مثلث خیام پاسکال

سه شنبه 12 آذر 1387   08:20 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses wincrt;
var
  tr:array[0..10,0..10] of integer;
  b,c:integer;
begin
  for b:=0 to 10 do tr[b,0]:=1;
  for b:=1 to 10 do
    for c:=1 to b do tr[b,c]:=tr[b-1,c]+tr[b-1,c-1];
  clrscr;
  for b:=0 to 10 do
    for c:=0 to b do
    begin
      gotoxy(36+c*6-3*b+1,2*b+1);
      write(tr[b,c]:3,' ');
    end;
end.


نوشته شده توسط : حسین