تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - محاسبه تعداد اعداد اول

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

محاسبه تعداد اعداد اول

یکشنبه 10 آذر 1387   01:27 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses wincrt;

var
   i,a,n,j,cnt,k : integer;
   flag        : boolean;
begin
     writeln('Enter Number For N');
     readln(n);
     cnt:=0;
     for i:= 1 to n do
         begin
              if i<=n then
                 begin
                       writeln('enter ',i,' number');
                       readln(a);
                       if a=1 then
                          begin
                               writeln('number 1 is not prime and complete therefore enter an other number');
                               readln(a);
                               i:=i+1
                          end;
                       flag:=true;
                       k:=0;
                       j:=2;
                 end;
              while (j<=a div 2) and (k=0) do
                    begin
                         if (a mod j =0) then
                            k:=1;
                         j:=j+1;
                    end;
              if (k=0) then
                 cnt:=cnt+1;
         end;
     writeln('number of prime number is :',cnt)
end.
        


نوشته شده توسط : حسین